DAYS_

Masato Tsukiji

Shoji,paper sliding door designed by Junzo Yoshimura.

SHARE :